Manuscripts: [Tefilot le-Fesaḥ, Shavuʻot, taʻaniyot, ṿe-Rosh ha-shanah ṿe-Yom kipur ke-minhag Sefarad]