Manuscripts: סדר יוצרות מכל השנה : כמנהג בני אשכנזים וצ''ו גם ששה פרקים ממסת אבות באותיות אמשטרדם / מעשה ידי [ ] והתפאר רק לכבוד כביר ונאור הק' מטה ליב