Manuscripts: 'תיקון ערב ראש חדש בחדשו.../ מעשה ידי הסופר ר' נתן בן מוהר''ר שמשון זצ''ל ממעזריטש במדינת מעהרין : באותיות אמשטרדם. לפרט והי' מ'לל חדש ת'ח'דש