Mikhteve teʻudah shel ha-admorim shlita..., מכתבי תעודה של האדמ"ורים שליט"א..., מכתבי תעודה של האדמורים אחרי אשר בחנו את התלמידים: .ושמו עיניהם על כל הפרטים בבית הגדול והקדוש הזה בית היתומים באדען סמוך לעיר הבירה וויען