סדר הגדה של פסח, Seder Hagadah shel Pesaḥ, Haggadah. Manuscript. 1772