רעקארד פאן סיטס, 1886-1927, Reḳord fon siṭs 1886-1927