Hagadah shel Pesaḥ ʻim Pirke Avot, Haggadah. 1329, Mishnah. Avot. 1329, הגדה של פסח עם פרקי אבות, משנה. אבות. 1329