Manuscripts: Sefer Ḥokhmat Shelomoh, ketav yad, ha-niḳra Sapiʼentsiʼah Salomanis