Manuscripts: סקירה על הלכות שחיטה ובדיקה ביידית בצורת שאלות ותשובות. שחיטות ובדיקות / של מוהר''ר יעקב ווייל ; עם הגהות וחדושים שליקט הר''ר צבי בר יצח