Manuscripts: [Sidur kol ha-shanah ke-minhag bene Romah, Arbaʻ parshiyot ʻad Tishʻah be-Av]