Manuscripts: סוד ה' ושרביט הזהב : לקוטי דינים והנהגות ותפילות השייכים לברית מילה ובהם נכלה בדרך קצרה ברכת המזון וגם פדיון הבן