Manuscripts: שחיטות ובדיקות / של הגאון מוהר''ר יעקב וויין זצ''ל ; עם הגהות והחדושים שליקט ואסף הח''ר צבי בר יצחק ז''ל ממה שבא לידו ובדק ונסח לה כמה שנים